Una nova mirada en clau de gènere als capitells del claustre, al teu abast amb Giravolt 3D

Els capitells del claustre de Sant Cugat contenen escenes esculpides que narren la història de la Salvació , el triomf de bé sobre el mal de la mà de Jesucrist, així com escenes de tipus simbòlic que al·ludeixen al món de les temptacions terrenals i al de la plenitud del paradís. Es tracta d’un discurs cristià, amb molts missatges que s’han d’interpretar en clau de les creences de la intel·lectualitat monàstica de l’entorn del 1.200.

En aquesta narració hi apareixen dones que hi exerceixen un fort protagonisme. Algunes amb nom propi i de manera directa:  Eva, Maria, Maria Magdalena, la profetessa Anna. Altres com a símbol del bé o del mal: la dona d’Epuló, sirenes, joglaresses, els vicis i les virtuts…

Però més enllà del seu paper en la narració, una segona lectura amb perspectiva de gènere ens permet una aproximació al paper de la dona en la societat i als models femenins establerts.

Per una banda, hi observem les tasques pròpies de les dones en una societat antiga de caràcter patriarcal, circumscrites a l’àmbit domèstic i sobretot a la cura de l’entorn familiar: la criança (embaràs, part, alletament, protecció dels nadons), la cura (la preparació dels difunts), tasques de la llar (filat),  mentre que l’àmbit del poder i del saber és sobretot masculí.

Per altra banda, la contraposició de dos models radicalment oposats: Eva, dèbil i pecadora,  i Maria, mare de Déu i compendi de virtuts.

Aquests dos models es projecten en les diverses dones que trobem als capitells: les dones rectes  que compleixen amb les seves funcions,  amb el cap cobert com pertoca a l’època (Maria, les tres Maries, entre les quals Maria Magdalena, prostituta recuperada, la profetessa Anna) , i les dones que no ho són, amb els cabells al descobert, solts (la dona d’Epuló, les joglaresses probablement),  i fins i tot nues en algun cas (les sirenes amb el tors descobert, i la representació dels vicis de la Psicomàquia).

Dos models que han forjat durant segles el paper i la conducta de les dones a la societat.

Tota una iconografia que mereix una reflexió al seu entorn.