Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Restaurem el capitell de l'Arnau Cadell

Dilluns 12 de desembre de 2022

Restaurem el monestir de Sant Cugat. Capitell i inscripció d’Arnau Cadell Avui us volem explicar que ja s’ha començat la restauració del capitell de l’Arnau Cadell. Voleu saber-ne més? Continueu llegint!

Estem realitzant la intervenció de conservació-restauració de la inscripció i la columna d’Arnau Cadell, l’artífex de les galeries E-N-O del claustre del monestir. En primer lloc, farem un acurat anàlisi de l’estat de conservació, per a identificar les diverses degradacions. Aquest procés inclourà tots els estudis analítics necessaris per caracteritzar morters, suport, pigments, tècnica pictòrica i indicadors d’alteració. Seguidament, començarem amb la intervenció de conservació-restauració pròpiament dita. Realitzarem una neteja de tota la superfície, per a eliminar materials impropis que alterin la lectura dels materials originals. Aquests podrien ser dipòsits, concrecions, recobriments o materials afegits en intervencions anteriors que es consideren inadequats. Per a l’extracció de dipòsits sense adherència amb el suport, farem servir la neteja mecànica en sec, utilitzant pinzells suaus, espàtules i petits raspalls. Per a l’eliminació de les crostes i concrecions utilitzarem solucions aquoses tamponades, basades en proves prèvies de neteja. Per últim, consolidarem els materials constitutius de l’obra, tots de naturalesa inorgànica. Tancarem les esquerdes i fissures amb morters, els quals elaborarem de manera tradicional, a base de calç natural i àrids degudament seleccionats per a la correcta entonació del morter. Sempre seguim un criteri de mínima intervenció i per tant, l’addició de morters es restringirà a l’estrictament necessari, responent a les necessitats conservatives -tancament per evitar l’entrada d’aigua, l’acumulació de brutícia i el creixement biològic- i estètiques, per afavorir la lectura del conjunt.

Cerca notícies