Al contingut principal

Perfil de contractant

  • Interior de l'Ajuntament

El Perfil de contractant és l’espai de difusió de l'activitat contractual de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a través del seu web institucional, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació.

A la Plataforma de Contractació Pública podeu consultar i obtenir els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques, així com la documentació tècnica dels procediments de licitació convocats, des del 3 d'octubre de 2011, per l'Ajuntament de Sant Cugat. Accediu a Plataforma de Contractació Pública.

Històric de contractació

Pel que fa als procediments anteriors a la data del 3 d'octubre de 2011, els podeu consultar a la plataforma de Contractació de l’Estat del Ministeri d'Economia i Hisendawww.contrataciondelestado.es 

Les licitacions anteriors a la posada en marxa del Perfil de contractant de l'Ajuntament a la plataforma de Contractació de l'Estat les podeu consultar en aquest enllaç

Top